Stadgar

 

Stadgarna kan du också ladda ner här.

Stadgar för
SVENSKA UTVÄRDERINGSFÖRENINGEN
(Swedish Evaluation Society)
Antagna vid föreningens konstituerande möte den 16 januari 2003.

§1 Ändamål
Föreningens ändamål är att främja
• en fortlöpande och mångsidig diskussion om utvärderingens
och utvärderarens roll i samhället och om inflytandet över
utvärderingsverksamheten
• den praktiska och tvärvetenskapliga kompetensen bland
utvärderare
• internationella kontakter
Inom föreningen bejakas mångfalden av olika professionella och
vetenskapliga perspektiv samt olika förhållningssätt på utvärderingsområdet

§2 Medlemskap
Medlemskap i föreningen är öppet för varje individ som vill främja
föreningens ändamål.
Institutioner och organisationer kan antas som medlemmar efter styrelsens
godkännande.
Medlemskap löper så länge medlemsavgiften erläggs. Detta skall ske senast
1 juli.

§3 Verksamhetsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår,

§4 Årsstämma
Föreningens årsstämma hålls årligen senast den 1 juli. Kallelse till
årsstämman skall utgå till medlemmarna senast två månader före stämman.
Extra stämma kan hållas då styrelsen eller då minst en femtedel av
medlemmarna begär det. Kallelse till sådan stämma skall utgå från styrelsen
senast två veckor efter att en sådan begäran inkommit till styrelsen och
minst fyra veckor, men högst sex veckor, före stämmans hållande.
Vid årsstämman har varje medlem en röst. Institutionella medlemmar och
organisationsmedlemmar skall anmäla vem som utövar
institutionens/organisationens rösträtt senast två veckor före stämman.
Vid årsstämman fattas beslut genom acklamation och genom votering om
någon så begär det Vid lika röstetal har stämmans ordförande utslagsröst.
Vid personval sker begärd votering genom sluten omröstning. Vid lika
röstetal avgör lotten.
Vid årsstämman skall följande ärenden behandlas:
• Val av ordförande, vice ordförande, sekreterare och
justeringspersoner för stämman
• Verksamhets- och revisionsberättelse
• Fastställande av resultaträkning och balansräkning
• Ansvarsfrihet för styrelsen
• Plan för den kommande verksamheten
• Fastställande av medlemsavgifter
• Fastställande av styrelsens storlek det år då styrelseval sker
• Val av en ordinarie revisor och en revisorssuppleant för de två
kommande verksamhetsåren
• Övriga frågor som av styrelsen har offentliggjorts senast en månad
före stämman Sådana frågor skall anmälas till styrelsen senast sex
veckor före stämman.

§5 Val av styrelse
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter till
det antal som årsstämman fastställt, dock antingen fem eller sju. Till
styrelsen väljs också två suppleanter. Styrelsen fördelar inom sig övriga
uppdrag.
Styrelsen väljs för en period av två år. Ordförande och vice ordförande kan
ej kandidera till omval till dessa poster. Övriga ledamöter kan kandidera till
omval en gång.
Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen.
Rätt att nominera har föreningens medlemmar.
Styrelsen väljs genom poströstning. Röstning och
röstsammanräkning skall ha genomförts senast 1 december före det år då
styrelsen skall tillträda, vilket sker den 1 januari. Vid lika röstetal avgör
lotten.
Om en styrelseledamot får förhinder att fullfölja sitt uppdrag ska detta
skriftligen meddelas övriga styrelseledamöter och föreningens revisorer,
med angivande av skäl för att avbryta uppdraget. Styrelsen ska då tillfråga
en av de två suppleanterna om denne kan ta del i styrelsearbetet som
ordinarie ledamot. Styrelsen ska vid det styrelsesammanträde som följer
närmast efter det att en medlem anmält förhinder att fullfölja sitt uppdrag
protokollföra utträdet och att utträdet ur styrelsen gäller från datum för
styrelsemötet.
Styrelsen har att informera om att valet skall hållas och inbjuda till
nomineringar av ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter. Denna
information skall spridas till medlemmarna senast en månad före sista dag
för nomineringar. Styrelsen svarar därefter för att valförsändelsen sprids till
medlemmarna genom post senast en månad före det att röstsedlarna skall ha
avlämnats. Denna försändelse skall innehålla valsedel, valkuvert, det
ytterkuvert i vilket valkuvert skall läggas samt en presentation av de
nominerade.
Den som nominerar någon till styrelsen skall ha inhämtat personens
godkännande. Om en person är nominerad till flera poster måste personen
ange till vilken post han eller hon vill kandidera.
Valkuverten öppnas och räknas i närvaro av föreningens revisorer.

§6 Styrelsens arbete
Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.
Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ledamöter närvarar.
Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.
Styrelsen skall senast tre veckor före årsstämman överlämna
årsbokslut och verksamhetsberättelse till revisorerna.

§7 Revisorer
Årsstämman väljer revisorer samt suppleanter till dessa. En revisor och en
revisorssuppleant väljs udda år. En revisor och en revisorssuppleant väljs
jämna år.

§8 Föreningens firma
Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör varav
minst två i förening. Styrelsen skall ha sitt säte i Stockholm.

§9 Stadgeändring
Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på två på varandra följande
stämmor eller med två tredjedelars majoritet vid årsstämman.

§10 Föreningens upplösning
Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande
stämmor, varav minst en skall vara årsstämma, Tillgångarna skall
disponeras i enlighet med föreningens ändamål.