Den 2-4 oktober 2019 är det dags för SVUFs återkommande utvärderingskonferens.
Konferensen handlar om utvärderingens makt och makten i utvärdering.
Intressanta frågeställningar är exempelvis:
• Hur påverkas utvärdering och andra granskningsformer av politiska agendor som ifrågasätter granskningars
och byråkratins roll i demokratiska beslutsprocesser?
• Hur förhandlas utvärderingspolicy, utvärderingspraktik och utvärderingsresultat mellan olika aktörer
på utvärderingsfältet? Och hur påverkas maktrelationer och maktutövning av sådana förhandlingar?
• Hur påverkar utvärderingar och andra granskningsformer policyutformning och politiskt beslutsfattande?
• Hur påverkar utvärderingar de verksamhetsområden som de används i?
• Vilken makt har utvärderaren i utvärderingsprocessen och användningen av densamma?
• Hur kan utvärderingar och andra granskningsformer utformas så att de främjar (och inte motverkar)
tillit?
• Hur kan utvärderingars relevans och förutsättningarna för användning av utvärderingsresultat förbättras?
• Hur kan utvärdering genomföras för att utjämna maktskillnader med avseende på exempelvis kön och
etnicitet?

Styrelsen uppmuntrar föreningens medlemmar och andra intresserade att ge förslag på sessioner, exempelvis papersessioner. Vi välkomnar även innovativa idéer om sessioner och demonstrationer av utvärderingsmetoder.
Den som vill delta ombeds skriva ett abstract (max 500 ord). Vi önskar få ditt förslag senast 15 april. SVUF: s styrelse bedömer förslagen och meddelar beslut senast 30 maj. Förslag till bidrag mejlas till: info@svuf.nu
OBS! Vi har förlängt tiden för inlämning av abstract till den 30 maj.

För att anmäla dig till konferensen klickar du här.
Mer information om konferensen hittar du här.