ATT UTVÄRDERA I EN KOMPLEX VÄRLD

SVUF: s konferens, Hilton Stockholm Slussen, 19-20 oktober 2017 med försession den 18 oktober.

I en välfungerande välfärdsstat är utvärdering av politik och offentliga verksamheter både väsentligt och nödvändigt. Utvärderingar och deras användning är viktiga för att öka förtroendet mellan olika intressenter i samhället, effektivisera offentliga, privata och ideella verksamheter, samt öka kunskapen om offentlig politiks förmåga att lösa samhälleliga problem. För att kunna göra detta måste vi som utvärderare försöka bringa ordning i en komplex och ständigt föränderlig omvärld där intressen ställs mot varandra på olika nivåer i samhället.

Svenska utvärderingsföreningens (SVUF: s) utvärderingskonferens hösten 2017 ägnas åt de utmaningar som det innebär att utvärdera i en komplex värld, och syftet är att i ett brett perspektiv diskutera utvärderingsområdets utmaningar och förutsättningar att vara ett effektivt verktyg för samhällsutveckling givet denna komplexitet.

För att möta samhällets komplexitet använder vi oss av alltmer komplexa metoder, och vi blir ibland tvungna att ge osäkra svar med hänvisning till analysens komplexitet. Samtidigt söks kunskap som är användbar och kan vara ett underlag för förändring. Spänningsfältet mellan verksamheternas komplexitet och användbara resultat för förändring är det som denna konferens kommer att handla om:

Hur kan vi fånga samhällets komplexitet på ett meningsfullt vis? Bör vi dra ytterligare nytta av IT och systemtänkande som kan göra det möjligt att fånga in komplexa skeenden? Står strävan att fånga komplexa skeenden i vägen för resultatens användbarhet? Gör vi saker och ting alltför komplexa? Är inte uppgiften att förenkla komplexa skeenden i samhället?

2017 års konferens har ambitionen att både teoretiskt och praktiskt belysa detta spänningsfält. Konferensens program presenteras senare vad gäller parallella sessioner/seminarier och posterpresentationer. Vi hoppas att du redan nu bokar in konferensens datum 18-20 oktober och uppmanar de som vill lämna ett bidrag till konferensen att redan nu skissa på ett abstract. Konferensen äger rum på Hilton Stockholm Slussen.

Konferensens språk är svenska och engelska.

Mer information finns här.