Stadgar

 

Stadgarna kan du också ladda ner här.

Stadgar för
SVENSKA UTVÄRDERINGSFÖRENINGEN
(Swedish Evaluation Society)
Antagna vid föreningens extrastämma 5 november 2020.

 • 1 Ändamål

Föreningens syfte är att främja utvärdering som mångsidigt fält inom alla samhällssektorer, för att stärka demokratin, förbättra kvaliteten på beslutsunderlag, samt att främja en konstruktiv och kritisk diskussion om utvärdering.

Detta görs exempelvis genom att:

 • Främja utvärdering som ett verktyg för beslutsfattande, lärande och ansvarsutkrävande
 • Vidareutveckla den praktiska och tvärvetenskapliga kompetensen bland utvärderare
 • Främja internationella kontakter med utvärderingsorganisationer och utvärderare
 • Lyfta fram teorier, metoder och etiska förhållningssätt för utvärdering

Inom föreningen bejakas mångfalden av olika professionella och vetenskapliga perspektiv.

 • 2 Medlemskap

Medlemskap i föreningen SVUF är öppet för varje individ som vill främja föreningens ändamål.
Institutioner och organisationer kan antas som medlemmar efter styrelsens godkännande.
Medlemskap löper så länge medlemsavgiften erläggs. Detta skall ske före årsmötet för att medlem ska vara röstberättigad vid detta.
Styrelsen kan besluta om att inrätta fler former av medlemskap.

 • 3 Verksamhetsår

Föreningens verksamhets- och räkenskapsår sammanfaller med kalenderår.

 • 4 Beslutande organ

Föreningens beslutande organ är årsmöte, extrastämma och styrelsen.

 

ÅRSMÖTE OCH EXTRASTÄMMA

 • 5 Tidpunkt och kallelse

Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ. Föreningens årsmöte hålls årligen senast den 1 juni på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmöte skall utgå till medlemmarna minst två månader i förväg.

Har förslag väckts om stadgeändring, nedläggning eller sammanslagning av föreningen med annan förening eller annan fråga av väsentlig betydelse för föreningen eller dess medlemmar skall det anges i kallelsen.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelser, verksamhetsplan med budget samt styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

6 § Förslag till motioner behandlas av årsmötet

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag att behandlas av årsmötet (motion respektive proposition). Förslag från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över förslaget.

7 § Rösträtt och röstlängd
Vid årsmöte och extrastämma har varje medlem en röst. Institutionella medlemmar och organisationsmedlemmar skall anmäla vem som utövar institutionens/organisationens rösträtt senast två veckor före årsmötet eller extrastämman. Inför årsmöte eller extrastämma skall en aktuell röstlängd finnas upprättad och tillgänglig.

8 § Beslut och omröstning

Vid årsmöte eller extrastämma fattas beslut genom acklamation eller genom votering om någon så begär det. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst. Vid personval där olika alternativ ställs mot varandra, sker begärd votering genom omröstning. Vid lika röstetal avgör lotten. 

9 §          Ärenden vid årsmöte och extrastämma

Vid årsmöte eller extrastämma skall följande ärenden behandlas och protokoll­föras:

1. Mötets öppnande.*

 1. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.*
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.*
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare. Fastställande av röstlängd.*
 4. Fastställande av dagordning.*
 5. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
  b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultat­räkning) för det senaste
  räkenskapsåret.
 6. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-
  /räkenskapsåret.
 7. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.
 8. Val av
  a) föreningens ordförande väljs för en tid av 1 år.
  b) övriga styrelseledamöter väljs för en tid av 2 år. Ledamöternas mandattid löper
  omlott för att stärka styrelsearbetets kontinuitet.
 9.       c) Tre suppleanter i styrelsen för en tid av 2 år (omlott).
 10. d) En revisor jämte en suppleant för en tid av 2 år vardera. I detta val får inte
  styrelsens ledamöter delta.
  e) Tre ledamöter till valberedningen för en tid av 2 år, av vilka en skall utses till
  Valberedarnas mandattid löper omlott.
 11. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande
  verksamhets-/räkenskapsåret.
 12. Fastställande av medlemsavgifter inför kommande verksamhetsår.
 13. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från
  medlemmarna (motioner).
 14. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.*
 15. Årsmötet eller extrastämman avslutas.*

Vid extrastämma tillämpas en begränsad dagordning med de punkter som har markerats med (*).
Beslut i fråga av större ekonomisk eller annan avgörande betydelse för föreningen eller medlemmarna får inte fattas om den inte varit med i kallelsen till mötet. Inget utöver det som finns i kallelsen får tas upp och beslutas på årsstämman.

Möjlighet att delta på årsstämma eller extrastämma via digital länk skall alltid möjliggöras. Medlem som önskar delta via länk ska anmäla detta till någon av styrelsens ordföranden minst ett dygn innan sådan stämma startar. 

10 §        Extrastämma

Extrastämma kan hållas då styrelsen eller då minst en femtedel av medlemmarna begär det. Kallelse till sådan stämma skall utgå från styrelsen senast två veckor efter att en sådan begäran inkommit till styrelsen och minst fyra veckor, men högst sex veckor, före stämmans hållande.

11 §        Valberedning, sammansättning och åligganden

Valberedningen består av tre ledamöter, varav en sammankallande, en ordinarie och en suppleant, valda av årsmötet.
Valberedningen sammanträder när valber­edningens ordförande så bestämmer.
Valberedningen skall senast 6 månader före årsmötet tillfråga dem vilkas mandattid utgår vid årsmötet, om de vill kandidera för nästa mandatperiod.

Föreningen har ingen begränsning gällande möjlighet att ställa upp för omval. Valberedningen bör ta hänsyn till medlemmarnas önskemål inför kommande styrelseval.
Valberedningen har att tillse att förslag till styrelse avspeglar kompetenser i olika delar av landet, olika kön, karriärsteg samt disciplinär bakgrund.

Valberedningen sammanställer sitt förslag till styrelsen senast en månad innan årsmötet. Valberedningens förslag skickas ut med årsmötets handlingar.

Förslag till ny valberedning bereds av den valberedningen inför omval eller nyval.

 

STYRELSEN

 • 12 Sammansättning

Årsmötet väljer föreningens styrelse, som består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter till det antal som årsmötet fastställt, dock antingen fem eller sju. Till styrelsen väljs också tre suppleanter. Styrelsen fördelar inom sig övriga uppdrag.

 • 13 Val av styrelse

Styrelsen väljs av årsmötet för en period av två år. Ordföranden väljs för ett år i taget. Vice ordförande och övriga styrelseledamöter väljs för en period av två år (omlott), motsvarande gäller för ersättare. Omval, fyllnadsval eller nyval genomförs vid årsmöte. Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar.

Styrelsens mandatperiod påbörjas direkt efter årsmötet. Mandatperioden pågår under två år, där halva styrelsen väljs ny eller till omval vid varje årsmöte. Motsvarande gäller valberedningen. Om motkandidater ställs mot valberedningens förslag ska omröstning ske.  Lottning avgör vid lika röstetal.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Den som nominerar någon till styrelsen skall ha inhämtat personens godkännande. Person kan endast nomineras till en styrelsepost per mandatperiod.

 • 14 Styrelsens arbete

Styrelsen ansvarar för alla föreningens angelägenheter mellan årsmötena.

Styrelsen är beslutsför då minst hälften av dess ordinarie ledamöter närvarar.

Vid lika röstetal inom styrelsen har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen skall senast tre veckor före årsmötet överlämna årsbokslut och verksamhetsberättelse till revisorerna.

Om en styrelseledamot får förhinder att fullfölja sitt uppdrag skall detta skriftligen meddelas ordföranden och övriga styrelseledamöter, valberedning och föreningens revisorer, med angivande av skäl för att avbryta uppdraget. Valberedningen ska därefter  tillfråga en av de två suppleanterna om hen kan ta del i styrelsearbetet som ordinarie ledamot. Styrelsen ska vid nästkommande sammanträde protokollföra utträdet och vem som inträder i dess ställe.

 • 15 Revisorer

Årsmötet väljer revisorer samt suppleanter till dessa för de två kommande verksamhetsåren. En revisor och en revisorssuppleant väljs udda år. En revisor och en revisorssuppleant väljs jämna år.

Revisorerna har rätt anlita externt sakkunnig hjälp i enskild fråga.

 • 16 Föreningens firma

Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande och kassör varav minst två i förening. Styrelsen har sitt säte i Stockholm.

 • 17 Stadgeändring

Föreningens stadgar kan ändras genom beslut på två på varandra följande stämmor eller med två tredjedelars majoritet vid årsstämman.

 • 18 Föreningens upplösning

Föreningen kan upplösas genom beslut på två på varandra följande stämmor, varav minst en skall vara årsstämma. Tillgångarna skall disponeras i enlighet med föreningens ändamål. 

Övergångsbestämmelse, beslutad vid extrastämman 2020-11-05. 

 • 0 Övergångsbestämmelse

Styrelsen som valdes genom poströstning hösten 2019 för mandatperioden 2020-2021 får genom denna stadgeändring en förlängd mandatperiod till och med 2022. Halva antalet förnyas vid årsmötet 2021. Övriga vid årsmötet 2022.