Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mail till info@svuf.nu så vidarebefordras det till respektive person.

Ylva Norén Bretzer

Ylva Norén Bretzer

Ordförande, från Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Docent i offentlig förvaltning och doktor i statsvetenskap. Hon undervisar i utvärderingsmetodik och policyanalys på Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hon har genomfört ett tiotal utvärderingar på uppdrag av olika statliga och kommunala myndigheter, och inom ramen för sin forskning har hon även utvärderat kommunal utkontraktering i Norden. Hon arbetar mest med frågor om urban utveckling, bostäder, trygghetsfrågor, miljö- och hållbarhet, energi, civilsamhället och politisk legitimitet.

Markus Burman

Markus Burman

Vice ordförande, från Expertgruppen för biståndsanalys

Är utredningssekreterare på EBA och har tidigare bland annat arbetat på SWECO som seniorkonsult. Markus har i sin karriär som utredare, utvärderare och konsult varit specialiserad på utvärderingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete, styrning, näringspolitik, jämställdhetsfrågor och miljöfrågor och har varit projektledare för ett stort antal utvärderingar och utredningar på uppdrag av såväl regering som myndigheter. Markus har en pol.mag-examen från Stockholms universitet och totalt 20 års erfarenhet av utvärdering som genomförare och beställare.

Jonna Källström Böresson

Jonna Källström Böresson

Kassör, från Svenska ESF-rådet

Har sedan 2009 arbetat i offentlig sektor som utredare och analytiker, på kommunal, regional och statlig nivå. Innan dess arbetade Jonna som konsult med majoriteten av uppdrag fokuserade på utvärdering. Jobbar sedan 2018 på Svenska ESF-rådet, började som nationell samordnare för utvärdering men jobbar nu som analytiker. Uppdraget innefattar bland annat att identifiera, förankra, genomföra och upphandla kvalificerade studier, fördjupade analyser och utvärderingar av programgenomförandet samt att arbeta med återföring och lärande. Har en magisterexamen i nationalekonomi, Högskolan Dalarna 2004 samt en magisterexamen i genusvetenskap, Umeå universitet 2021.

Ingrid Schild

Ingrid Schild

Ledamot, från Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Lektor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hon har en forskningsbakgrund i vetenskaps- och teknikpolitik från Science Policy Research Unit, Universitetet i Sussex, Storbritannien. Hennes intresse i utvärderingsfrågor härstammar från tidigt 2000-talet då hon var anställd vid Umeå universitets Centrum för utvärderingsforskning. Hon har främst arbetat med utvärderingar kopplade till forsknings- och innovationssystemet med uppdragsgivare som KK-stiftelsen, Vinnova och MSB. Vid sociologiska institutionen undervisar Ingrid en 15 hp kurs i utvärdering för svenska och internationella studenter. Under den senaste tiden har hon även börjat intresse sig för utvärdering inom bibliotekssektorn.

 

Ann-Sofie Isaksson

Ann-Sofie Isaksson

Ledamot, från Institutet för Framtidsstudier och Göteborgs Universitet

Forskar inom Nationalekonomi, med fokus på utvecklingsländer. Forskningen handlar bland annat om bistånd, institutionsutveckling, utbildning och konflikt i Afrika söder om Sahara. Ann-Sofies utvärderingserfarenhet kommer främst från biståndsutvärdering.

Tobias Fridholm

Tobias Fridholm

Ledamot, från Sweco och Jönköping International Business School

Har de senaste dryga 10 åren arbetat som konsult med utvärderingar inom primärt forsknings- och innovationspolicy, regional utveckling och policy för hållbar utveckling. Han kombinerar gärna olika metoder men hans metodkompetens ligger främst inom kvalitativ metodik. Tobias har medverkat i ett stort antal utvärderingar, exempelvis på uppdrag av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova där han har lett ett flertal utvärderingar av Strategiska innovationsprogram. Han forskar också på metoder för utvärdering av innovationspolicy för omställning till ett hållbart samhälle. Tobias drivs av att utveckla utvärderingar av hög kvalitet för ett långsiktigt lärande och samhällelig nytta.

Staffan Söderberg

Staffan Söderberg

Suppleant arbetande, från Socialdepartementet

Samhällsvetare med statsvetenskap som huvudämne. Har arbetat med utredning och utvärdering inom framförallt socialförsäkring, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Arbetar just nu i en statlig utredning med uppdrag att utvärdera senare års reformering av sjukförsäkringen.

Sanja Magdalenić

Sanja Magdalenić

Ledamot,

Susanna Hammarberg

Susanna Hammarberg

Ledamot, från Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Pol mag, huvudämne statsvetenskap. Susanna har över tjugo års erfarenhet av arbete i olika funktioner inom central statsförvaltning, bland annat på Ekonomistyrningsverket och Regeringskansliet. Har både beställt och genomfört utredningar och utvärderingar. Senaste uppdrag var som huvudsekreterare i utredningen om regionala skyddsombud (SOU 2022:47).

Petra Jonvallen

Petra Jonvallen

Ledamot, från Statskontoret

Fil. dr i teknik och social förändring från Linköpings universitet, och docent i genus och teknik vid Luleå tekniska universitet. Har forskat och undervisat inom det tvärvetenskapliga fältet teknik-och vetenskapsstudier. Hennes forskning handlade om implementeringen av ny teknik, riktlinjer och protokoll i hälso- och sjukvården. Sedan 2012 jobbar hon med olika former av utvärdering: på Riksrevisionen, Riksdagens utvärderings- och forskningssekretariat, och nu på Statskontoret. Några röda trådar är statlig styrning i förhållande till regioner och kommuner, sakområdena hälso- och sjukvård och socialtjänst, och kvalitativa metoder.

Marianne Danielsson

Marianne Danielsson

Suppleant arbetande, från Riksrevitionen

Fil dr i statsvetenskap, hon arbetar sedan 2015 med effektivitetsrevision – en form av utvärdering – på Riksrevisionen. Dessförinnan med både mindre och större utvärderingsuppdrag, bl.a. åt Stockholms stad och Skogsstyrelsen.

Maud Willardsson Engström

Maud Willardsson Engström

Administratör

Revisorer

Olov Wolf Watz
Evert Vedung

Revisorssuppleanter
Kim Forss
Katarina Carthew

Styrelsens arbete
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.