Styrelsen

Vill du komma i kontakt med någon i styrelsen, skicka ett mail till info@svuf.nu så vidarebefordras det till respektive person.

Eva Mineur

Eva Mineur

Ordförande, från Klimatpolitiska rådet

Fil. dr i Statsvetenskap med bred bakgrund inom utvärdering och analys. Eva har arbetat inom den statliga förvaltningen under 15 år med utvärdering inom framför allt områdena forskning, bistånd och klimat. Hon har även drivit ett eget företag med fokus på utvärdering och analys med uppdrag från bland annat myndigheter, lokala och regionala aktörer och civilsamhället och verkat både som beställare och utförare av utvärdering. En röd tråd har handlat om att främja lärande bland annat genom att hitta synergier mellan olika perspektiv och områden, fokusera på systemperspektiv och att lyfta vikten av att ställa rätt frågor i olika sammanhang.

Markus Burman

Markus Burman

Vice ordförande, från Expertgruppen för biståndsanalys

Är utredningssekreterare på EBA och har tidigare bland annat arbetat på SWECO som seniorkonsult. Markus har i sin karriär som utredare, utvärderare och konsult varit specialiserad på utvärderingsfrågor, internationellt utvecklingssamarbete, styrning, näringspolitik, jämställdhetsfrågor och miljöfrågor och har varit projektledare för ett stort antal utvärderingar och utredningar på uppdrag av såväl regering som myndigheter. Markus har en pol.mag-examen från Stockholms universitet och totalt 20 års erfarenhet av utvärdering som genomförare och beställare.

Jonna Källström Böresson

Jonna Källström Böresson

Kassör, från Svenska ESF-rådet

Har sedan 2009 arbetat i offentlig sektor som utredare och analytiker, på kommunal, regional och statlig nivå. Innan dess arbetade Jonna som konsult med majoriteten av uppdrag fokuserade på utvärdering. Jobbar sedan 2018 på Svenska ESF-rådet, började som nationell samordnare för utvärdering men jobbar nu som analytiker. Uppdraget innefattar bland annat att identifiera, förankra, genomföra och upphandla kvalificerade studier, fördjupade analyser och utvärderingar av programgenomförandet samt att arbeta med återföring och lärande. Har en magisterexamen i nationalekonomi, Högskolan Dalarna 2004 samt en magisterexamen i genusvetenskap, Umeå universitet 2021.

Ingrid Schild

Ingrid Schild

Ledamot, från Sociologiska institutionen, Umeå universitet

Lektor vid sociologiska institutionen, Umeå universitet. Hon har en forskningsbakgrund i vetenskaps- och teknikpolitik från Science Policy Research Unit, Universitetet i Sussex, Storbritannien. Hennes intresse i utvärderingsfrågor härstammar från tidigt 2000-talet då hon var anställd vid Umeå universitets Centrum för utvärderingsforskning. Hon har främst arbetat med utvärderingar kopplade till forsknings- och innovationssystemet med uppdragsgivare som KK-stiftelsen, Vinnova och MSB. Vid sociologiska institutionen undervisar Ingrid en 15 hp kurs i utvärdering för svenska och internationella studenter. Under den senaste tiden har hon även börjat intresse sig för utvärdering inom bibliotekssektorn.

 

Ylva Norén Bretzer

Ylva Norén Bretzer

Ledamot, från Göteborgs universitet, Förvaltningshögskolan

Docent i offentlig förvaltning och doktor i statsvetenskap. Hon undervisar i utvärderingsmetodik och policyanalys på Förvaltningshögskolan i Göteborg. Hon har genomfört ett tiotal utvärderingar på uppdrag av olika statliga och kommunala myndigheter, och inom ramen för sin forskning har hon även utvärderat kommunal utkontraktering i Norden. Hon arbetar mest med frågor om urban utveckling, bostäder, trygghetsfrågor, miljö- och hållbarhet, energi, civilsamhället och politisk legitimitet.

Tobias Fridholm

Tobias Fridholm

Ledamot, från Sweco och Jönköping International Business School

Har de senaste dryga 10 åren arbetat som konsult med utvärderingar inom primärt forsknings- och innovationspolicy, regional utveckling och policy för hållbar utveckling. Han kombinerar gärna olika metoder men hans metodkompetens ligger främst inom kvalitativ metodik. Tobias har medverkat i ett stort antal utvärderingar, exempelvis på uppdrag av Sveriges innovationsmyndighet Vinnova där han har lett ett flertal utvärderingar av Strategiska innovationsprogram. Han forskar också på metoder för utvärdering av innovationspolicy för omställning till ett hållbart samhälle. Tobias drivs av att utveckla utvärderingar av hög kvalitet för ett långsiktigt lärande och samhällelig nytta.

Staffan Söderberg

Staffan Söderberg

Ledamot, från Socialdepartementet

Samhällsvetare med statsvetenskap som huvudämne. Har arbetat med utredning och utvärdering inom framförallt socialförsäkring, socialtjänst och hälso- och sjukvård. Arbetar just nu i en statlig utredning med uppdrag att utvärdera senare års reformering av sjukförsäkringen.

Marianne Danielsson

Marianne Danielsson

Ledamot, från Brottsförebyggande rådet

Fil dr i statsvetenskap och utredare på Brå. Hon har också har också jobbat på Riksrevisionen med effektivitetsrevision – en form av utvärdering – samt med både mindre och större utvärderingsuppdrag, bl.a. åt Stockholms stad och Skogsstyrelsen.”

Susanna Hammarberg

Susanna Hammarberg

Ledamot, från Regeringskansliet, Klimat- och näringslivsdepartementet

Pol mag, huvudämne statsvetenskap. Susanna har över tjugo års erfarenhet av arbete i olika funktioner inom central statsförvaltning, bland annat på Ekonomistyrningsverket och Regeringskansliet. Har både beställt och genomfört utredningar och utvärderingar. Senaste uppdrag var som huvudsekreterare i utredningen om regionala skyddsombud (SOU 2022:47).

Karla Anaya-Carlsson

Karla Anaya-Carlsson

Suppleant

Senior analytiker på Vetenskapsrådet sedan 2022. Många års erfarenhet av utvärderingar, policy och analyser inom forsknings- och innovationssystem. Karla har ett stort intresse för att utveckla metoder och användning av utvärderingsresultat och har även ett stort engagemang i frågor om öppen vetenskap dvs öppen tillgång till forskningsresultat för både utveckling av forskning och samhället i stort. Jobbar just nu bland annat med den nationella utvärderingen av forskning inom medicinska och farmaceutiska grundvetenskaper. Har tidigare arbetat på Vinnova och Forskningsrådet Formas.

Johanna Lindström

Johanna Lindström

Suppleant, från Verian

Johanna har 15 års erfarenhet inom utvärdering och uppföljning, med specifikt fokus på internationellt bistånd. Som samhällsengagerad konsult klappar hennes hjärta extra starkt för att utvärderingar och uppföljningar ska bidra till varaktig positiv förändring. Johanna har en magisterexamen i utvecklingsstudier med miljöfokus från Storbritannien, där hon även jobbade i 10 år.

Maud Willardsson Engström

Maud Willardsson Engström

Administratör

Revisorer

Olov Wolf Watz
Evert Vedung

Revisorssuppleanter
Eva Lithman
Katarina Carthew

Styrelsens arbete
Styrelsen består av ordförande, vice ordförande samt övriga ledamöter.

Valbar till styrelsen är individuell medlem i föreningen. Rätt att nominera har föreningens medlemmar. Styrelsen svarar för alla föreningens angelägenheter mellan stämmorna.