2015 års nationella utvärderingskonferens

Utvärderingars värde – värden i utvärderingar

7-9 oktober hölls konferensen på Hilton Slussen Stockholm

Abstract, paper och presentationer från konferensen

Onsdag 7 oktober. Försessioner

Försession 1 ”What are Better Quasi-Experimental Designs for Evaluation Practice and what is the Evidence for claiming they are ”Better”?
Presentation
Thomas Cook, Northwestern University, USA

Försession 2 Att skapa värde och tillförlitlighet med kvantitativa undersökningar – att tänka efter före. Kvantitativa undersökningar – när och varför?
Presentation Mats
Presentation Johan
Mats Nyfjäll och Johan Bring, Statisticon

Försession 3 Att skapa värde och tillförlitlighet i kvalitativa intervjuer – perspektiv, förförståelse och tolkning
Presentation
Mats Alvesson, Lunds universtitet

Försession 5 Utvärderingens elementa
Presentation
Evert Vedung, Uppsala universitet

Torsdag 8 oktober kl. 11.00-12.15

Plenarsession 1: Utvärderingarnas värde eller felfinnande och ångestdrivna organisationer: granskningsbarhet och välfungerande offentlig sektor. Presentation
Mats Alvesson, Lunds universitet

Session 1.1 Hur kritisk får man vara? Exemplet polisen.
Presentation
Johannes Knutsson, Politihøgskolen i Norge
Presentation
Stefan Holgersson, Linköpings universtiet

Session 1.2 Utvärderarrollen (I)
Emotions in evaluation research, Abstract
Sanja Magdalenić, Independent researcher

Vilket värde har inspektörers värderingar för värdet av tillsyn? Abstract
Vilket värde har inspektörers värderingar för värdet av tillsyn? Presentation
Eva Hämberg, Högskolan Dalarna

Session 1.3 Utvärderingars användning i politiken
Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. Abstract
Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. Paper
Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. Bilaga 1
Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. Bilaga 2
Utvärderingars värde för regeringen. En fallstudie. Bilaga 3
Utvärderingars värde för regeringen. Presentation
Åsa Sohlman, seniorforskare

Om attribuering och kontribuering i användning av utvärderingar – eller ”En inte använd utvärdering är också en utvärdering”. Abstract
Om attribuering och kontribuering i användning av utvärderingar – eller “En inte använd utvärdering är också en utvärdering”. Paper
Om attribuering och kontribuering i användning av utvärderingar – eller “En inte använd utvärdering är också en utvärdering”. Presentation
Sten Söderberg, Vetenskapsrådet

Session 1.4 Utvärderingens paradoxer. Kunskap och etik i utvärdering – En utvärdering av 36 Arvsfondsprojekt inriktade mot unga och kriminalitet.
Presentation
Thomas Öhlund, Stockholms universitet

Session 1.5 Vems värden styr när icke-offentliga organ ska utföra och utvärdera offentligt finanserad politik?
Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Abstract
Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Paper
Relationen styrning och utvärdering: hur en europeisk utvärderingsidé översätts i Sverige. Presentation
Kettil Nordesjö, Linnéuniversitetet

Determining ‘Public Value’ when the public decides: Reflections on Aotearoa/New Zealand’s Whānau Ora program. Abstract
Determining “Public Value” when the public decides: Reflections on Aotearoa/New Zealand’s Whãnau Ora program. Paper
Determining “Public Value” when the public decides: Reflections on Aotearoa/New Zealand’s Whãnau Ora program. Presentation
Sarah Johnstone, Förvaltningshögskolan Göteborg

Värdering av idéburna organisationer i välfärdsproduktionen – en fråga om särart, autonomi och ansvarsskyldighet. Abstract
Värdering av idéburna organisationer i välfärdsproduktionen – en fråga om särart, autonomi och ansvarsskyldighet. Paper
Värdering av idéburna organisationer i välfärdsproduktionen – en fråga om särart, autonomi och ansvarsskyldighet. Presentation
Josefine Massie, Förvaltningshögskolan Göteborg

Torsdag 8 oktober kl. 16.15-17.30

Plenarsession 2 How are evaluations uset in the EU? How to make them usable?
Presentation
Kai Strycynski, DG Regional and Urban Policy

Session 2.1 Hur skapar man oberoende utvärderingsmyndigheter?
Presentation
Per Molander, Inspektionen för socialförsäkringen

Session 2.2 Värdet av tillsyn och öppna jämförelser som utvärdering – exemplet äldreomsorgen
Presentation
Anders Hanberger, Lennart Nygren, Katarina Andersson
Umeå universitet och Lena Lindgren, Göteborgs universitet

Session 2.3 Bortom NPM: Hur kan vi organisera
en systematiskt lärande stat?
Presentation
Bengt Jacobsson, Södertörns högskola

Session 2.4 Praktik som evidens
Utvärderingar som gör skillnad för praktiken i praktiken. Abstract
Utvärderingar som gör skillnad för praktiken i praktiken. Presentation
Anna Petersén, Örebro universitet

Löpande, inflätad, praktikbaserad, evidensproducerande. Utvärderingsmodellen i projektet GEVALIS Vuxna mot socialt utanförskap. Abstract
Löpande, inflätad, praktikbaserad, evidensproducerande. Utvärderingsmodellen i projektet GEVALIS Vuxna mot socialt utanförskap. Paper
Löpande, inflätad, praktikbaserad, evidensproducerande.
Utvärderingsmodellen i projektet GEVALIS Vunxa mot socialt utanförskap. Presentation
Evert Vedung, Uppsala universitet

Session 2.5 Utvärderarrollen (II)
Följeforskningens problem och möjligheter. Abstract
Följeforskningens problem och möjligheter. Paper
Följeforskningens problem och möjligheter. Presentation
Anders Lindström och Ove Grape, Umeå universitet

Utvärderarens roll i klusterutvärdering. Abstract
Utvärderarens roll i klusterutvärdering. Presentation
Karl Kjäll och Marcus Wåhlstedt, Ramböll

Fredag 9 oktober kl. 10.00-11.15

Plenarsession 3 Evaluation theory and its relationships with evaluation practice
Presentation
Thomas Cook, Northwestern University, USA

Session 3.1 Hur utvärderar man när flera nivåer är inblandade?
Teoribaserad utvärdering i flernivåprogram. Abstract
Teoribaserad utvärdering i flernivåprogram. Paper
Kajsa Rosén, Ingrid Rydell, Olov Wolf-Watz, Strategirådet

Utvärderingars värde i flernivåstyrda projekt. Abstract
Utvärderingars värde i flernivåstyrda projekt. Paper
Utvärderingars värde i flernivåstyrda projekt. Presentation
Ann Öhman Sandberg, Christina Ehneström, Niga Hamasor, Karin Sjöberg, Veta Advisor AB

Session 3.3 Vad lär vi oss av alla utvärderingar?
Presentation
Anders Forslund, Institutet för arbetsmarknads och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

Session 3.2 Vad och hur lär vi oss av naturliga experiment?
Lärdomar från förbättringsarbete i hälso- och sjukvården
Presentation
Boel Andersson Gäre, Högskolan Jönköping och Futurum – centrum för forskning och utbildning

Session 3.5 Är experiment tillämpbart inom alla sakområden?
Presentation
Alain Topor, Stockholms universitet och Universitetet i Agder

Presentation
Anders Olofsgård, Handelshögskolan

Fredag 9 oktober kl. 14.00-15.15

Plenarsession 4. Maktordningars betydelse i val och upplägg av utvärderingar.
Presentation
Maria Eriksson, Mälardalens högskola

Session 4.1 Utvärderingsverkstäder. Att bygga kunskap och kompetens för utvärdering.
Presentation
Kari Jess, Högskolan Dalarna och Per-Åke Karlsson, FoU Sjuhärad och Högskolan i Borås.

Session 4.2 Att välja upplägg – det svåra valet
Händelseutvärdering. Abstract
Händelseutvärdering. Paper
Mats Alentun och Ingrid Tengberg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Konsumentverkets strategi för utvärdering och lärande – utvärderingen av ”Hallå Konsument”. Abstract
Konsumentverkets strategi för utvärdering och lärande – utvärderingen av “Hallå Konsument”. Paper
Agne Sandberg, Konsumentverket och Göran Hallin/Peter Bjerkesjö, Kontigo AB

Hur utvärderas kvalitet inom behandlande institutioner – och vilka faktorer spelar egentligen roll för att en ung vuxen ska påverkas positivt under en institutionsvistelse? Abstract
Hur utvärderas kvalitet inom behandlande institutioner – och vilka faktorer spelar egentligen roll för att en ung vuxen ska påverkas positivt under en institutionsvistelse? Paper
Jürgen Degner, Örebro universitet

Session 4.3 Utvärdering som stödjande verktyg
Att utvärdera eller inte utvärdera – det är frågan. Abstract
Att utvärdera eller inte utvärdera – det är frågan. Presentation
Maria Wolmesjö, Linköpings universitet

Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling – överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg. Abstract
Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling – överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg. Paper
Utvärdering som stödjande verktyg vid kompetensutveckling – överföring av lärande och kunskapsanvändning bland personal i äldreomsorg. Presentation
Annika Claesson, Örebro universitet

Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering: en undersökning av svenska folkbiblioteks användning av projektutvärderingar. Abstract
Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering: en undersökning av svenska folkbiblioteks användning av projektutvärderingar. Paper
Att åstadkomma förändring med hjälp av utvärdering: en undersökning av svenska folkbiblioteks användning av projektutvärderingar. Presentation
Margareta Lundberg Rodin, Karen Nowé Hedvall, Gullvor Elf, Cecilia Gärdén, Högskolan i Borås

Session 4.4 Att organisera utvärdering – vad bör en regering tänka på?
Presentation
Jan-Eric Furubo, Riksrevisionen

Session 4.5 ”Skakiga underlag”?
Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra, men bara om de används rätt. Abstract
Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra, men bara om de används rätt. Paper
Kvantitativa enkätundersökningar är mycket bra, men bara om de används rätt. Presentation
Andreas Nilsson, Norstat

Logiker i granskningssamhället. Abstract
In trouble with the logics: data recording in performance management. Presentation
Verner Denvall, Linnéuniversitetet
Signe Groth Andersson, Socialt Udviklingscenter, SUS, Köpenhamn

Surveymetodik och utvärderingsiver som hot mot samhällsvetenskapen. Abstract
Surveymetodik och utvärderingsiver som hot mot samhällsvetenskapen. Paper
Surveymetodik och utvärderingsiver som hot mot samhällsvetenskapen. Presentation
Marek Perlinski, Umeå universitet