Amerikanska utvärderingsförbundets (AEA) konferens hölls i år i Minneapolis, Minnesota. Temat ”Paths to the future of evaluation” syftade till att utforska utvärderares och utvärderingens roll i att skapa framtidens utvärderingsprofession. AEAs ordförande Tessie Tzavaras Catsambas talade på den inledande sessionen om aktuella trender i utvärderingens kontext och praktik som påverkar denna framtid. I utvärderingens kontext är dagens samtalsklimat polariserat vilket utvärderingen kan möta genom kulturellt responsiv utvärdering. Regleringar är en annan trend där en ny ”Evidence-Based Policymaking Act” i USA ska bidra till bättre beslutsfattande. Samtidigt bör utvärderare komma ihåg att utvärdering inte är den enda sanningen, och att beslut oftare tas på andra grunder, menade Tzavaras Catsambas. En tredje trend är Big datas fortsatta utveckling, där utvärdering bland annat kan bistå med att analysera kvaliteten på data. Trender i utvärderingens praktik som togs upp var den fortsatta diskussionen kring utvärdering som profession. Olika länders och kontinenters utvärderingssällskaps etiska regler och normer tenderar att konvergera, vilket tyder på att det finns en grund för samtal om utvärderingens gemensamma värden och kunskapsgrund. Vidare finns en fortsatt diskussion om beställares roll, kompetens och kapacitet kring utvärdering. Slutligen berörde Tzavaras Catsambas ett ökat inslag av unga utvärderare på konferenser, bland annat i form av sällskapet Evalyouth som har 20’000 medlemmar.

Se hemsidan: https://www.evaluationconference.org/