Efter att SVUF den 14 december lanserade sin satsning på digitala seminarier så släpper föreningen nu också ett spännande samtal om långsiktiga perspektiv i utvärdering. I samtalet deltar Kim Forss och Ida Lindkvist som varit redaktörer för den nyutkomna boken Long Term Perspectives in Evaluation, Routledge, 2020. Samtalet som leds av Markus Burman från styrelsen hittar du här.

Kim Forss och Ida Lindkvist har tillsammans med Mark McGillivray varit redaktörer för boken Long Term Perspectives in Evaluation som är den första som lyfter fram fördelarna med ett långsiktigt perspektiv i utvärderingar och som visar hur utvärderingar kan anlägga ett mer långsiktigt perspektiv.

I boken analyseras:

  • Hinder och motstånd till mer långsiktiga perspektiv i beslutskontexten kring utvärderingar.
  • Vilka metoder och ansatser som kan och har använts genom fallstudier av utvärderingar internationellt med längre tidsperspektiv.

Frågor som diskuteras är:

  • Vad betyder det att anlägga ett långsiktigt perspektiv i en utvärdering? Hur lång är lång sikt?
  • Vad är fördelarna och utmaningarna med långsiktiga perspektiv i utvärderingar?
  • Vilka utvärderingsansatser kan användas? Vilka kompetenser behövs i utvärderingsteamet? Hur kan kausalitet hanteras?
  • Vad innebär ett långsiktigt perspektiv för utvärderingens syften ansvarsutkrävande och lärande?

Kim Forss arbetar från sitt företag Andante – tools for thinking AB, som är specialiserat på utvärderingar – forskning och undervisning om utvärdering, metodutveckling och genomförande av utvärderingsuppdrag. Han har varit styrelseledamot i Europeiska utvärderingsföreningen och bland de första medlemmarna i SVUF där han har suttit i styrelsen under sex år, 2010 och 2011 som ordförande. Kim har skrivit ett flertal böcker om utvärdering.

Medverkar gör också Ida Lindkvist från norska Norads utvärderingsavdelning där hon arbetar med utvärdering av norskt utvecklingssamarbete. Ida har en doktorsexamen i nationalekonomi och hon har tidigare arbetat med forskning om global hälsa och har publicerat olika artiklar på det området.